Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Keijser Van der Velden N.V. ("Keijser Van der Velden").
 2. Alle opdrachten van cliënten worden geacht uitsluitend aan Keijser Van der Velden te zijn gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan Keijser Van der Velden verbonden persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, is uitgesloten. Voorts is de werking van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 BW uitgesloten. Onder "verbonden persoon" wordt begrepen: de werknemers, de adviseurs, Stichting Beheer Derdengelden Keijser Van der Velden en de partners en aandeelhouders van Keijser Van der Velden.
 3. Indien bij of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Keijser Van der Velden leidt, zal die aansprakelijkheid uitgesloten zijn voor zover de door Keijser Van der Velden afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen aanspraak op een uitkering geeft, buiten het eigen risico dat Keijser Van der Velden blijkens de polisvoorwaarden in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.
  In geval en voor zover, om welke reden ook, ingevolge de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkeringen worden gedaan, is de aansprakelijkheid van Keijser Van der Velden beperkt tot twee maal het honorarium dat door Keijser Van der Velden in de desbetreffende zaak in de twaalf maanden voorafgaande aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan in rekening is gebracht, met een maximum van EUR 50.000.
 4. Indien bij of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Keijser Van der Velden aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid uitgesloten zijn voor zover de door Keijser Van der Velden afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geen aanspraak op een uitkering geeft, buiten het eigen risico dat Keijser Van der Velden blijkens de polisvoorwaarden in verband met die verzekering draagt.
 5. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgend op die waarop de cliënt met de schade en met Keijser Van der Velden als daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
 6. Indien Keijser Van der Velden een niet aan haar verbonden persoon bij de uitvoering van een opdracht inschakelt, dan is Keijser Van der Velden jegens de cliënt niet aansprakelijk voor fouten die door deze persoon mochten worden gemaakt. Door Keijser Van der Velden een opdracht te geven, verleent de cliënt aan Keijser Van der Velden de bevoegdheid om, als een door Keijser Van der Velden ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.
 7. Indien Keijser Van der Velden in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt wordt aangesproken door derden, zal de cliënt Keijser Van der Velden vrijwaren en de in verband daarmee door Keijser Van der Velden te maken kosten, de kosten van verweer daaronder begrepen, te betalen boetes en schadevergoeding aan Keijser Van der Velden vergoeden, behoudens voor zover aan Keijser Van der Velden opzet of grove schuld te verwijten is of een afgesloten verzekering aanspraak geeft op vergoeding.
 8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en vergoedingsrechten gelden ook voor iedere aan Keijser Van der Velden verbonden persoon, in het verleden verbonden personen en rechtsopvolgers onder algemene titel van deze personen. Deze personen kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.
 9. Waar toepasselijk zullen gelden van derden op een bankrekening worden gehouden ten name van de Stichting Beheer Derdengelden Keijser Van der Velden. Stichting Beheer Derdengelden Keijser Van der Velden is niet aansprakelijk indien de bank waarbij de rekening wordt aangehouden haar verplichtingen niet mocht nakomen.
 10. Keijser Van der Velden is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door Keijser Van der Velden een opdracht te geven, bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.
 11. Alle bedragen, waaronder begrepen reis- en andere kosten, zijn exclusief BTW. Nota's van Keijser Van der Velden dienen binnen 21 dagen te worden betaald. Over bedragen die niet binnen 28 dagen na factuurdatum op de rekening van Keijser Van der Velden zijn bijgeschreven wordt vanaf de 29e dag de wettelijke rente berekend conform artikel 6:119 dan wel 6:119a BW. Alle incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van opdrachtgever.
 12. Eventuele klachten kunnen worden ingediend bij Keijser Van der Velden. Op klachten wordt zo snel mogelijk gereageerd en alles wordt in het werk gesteld om een bevredigende oplossing te vinden. Indien op deze wijze geen oplossing kan worden gevonden is elk der partijen bevoegd om het geschil voor te leggen aan de gewone rechter te Arnhem, hetzij de Geschillencommissie Advocatuur conform haar dan geldend reglement. De instantie waar het geschil het eerst aanhangig is gemaakt is exclusief bevoegd.
 13. Op de rechtsverhouding tussen Keijser Van der Velden en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing.
 14. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal gesteld. In geval van geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

  1 januari 2011

 

Aanvullende Informatie

Keijser Van der Velden N.V.
Groesbeekseweg 96
6524 DJ NIJMEGEN

KVK nr: 09212535
BTW nr: NL821714648 B01

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten:
Neuhuyskade 94
2596 XM
Den Haag
070 - 335 35 35, info@advocatenorde.nl

De verzekeringen inzake beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid zijn afgesloten via AON Risk Services, Postbus 12250, 1100 AG Amsterdam. De opdrachtgever ontvangt op verzoek informatie over het gedekte bedrag en eventueel andere relevante voorwaarden.